คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 เม.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7