คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฉบับปรับปรุง ระยะที่ 2 Zero Copy ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 เม.ย. 2564
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
05 มี.ค. 2564
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 มี.ค. 2564
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
01 พ.ค. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
13 เม.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
13 เม.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
309
13 เม.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
13 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
317
13 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
305
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7